Osobní údaje

dle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

Informace pro klienty změna správy na PS

 

Práva spojená se zpracováním Vašich osobních údajů

Vaše údaje zpracováváme zcela transparentním způsobem a kdykoliv během jejich zpracování můžete využít níže uvedených práv:

 • práva na přístup k Vašim osobním údajům (viz. čl. 15 GDPR)
 • jejich opravu (viz. čl. 16 GDPR) nebo
 • výmaz (viz. čl. 17 GDPR),
 • popřípadě požádat o omezení zpracování (viz. čl. 18 GDPR) nebo
 • vznést námitku proti zpracování (viz. čl. 21 GDPR),
 • práva na přenositelnost údajů (viz. čl. 20 GDPR) a
 • práva podat stížnost u dozorového úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7).

K Vašim výše uvedeným právům využijte níže uvedené formuláře:

Žádost o informaci

Odvolání souhlasu

Žádost o výmaz

 

Kontaktní údaje Pověřence

Naše společnost (jako správce) je povinna jmenovat dle GDPR Pověřence pro ochranu osobních údajů (dále též jen „Pověřenec“).

Základním posláním Pověřence je být nezávislým garantem správného nakládání s osobními údaji uvnitř společnosti a také prostředníkem mezi společností, dozorovým orgánem a veřejností.

Kontaktní údaje na Pověřence jsou:

 • Adresa: Rembrandtova 439/10, 400 01 Ústí nad Labem
 • E-mail: poverenec@accorp.cz
 • Telefon: +420 731 631 972 (v pracovních dnech 9:00 – 15:00)

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete rovněž obracet i na našeho Pověřence.

 

Naši obchodní partneři

Vaše osobní údaje může AC CORPORATE předávat také dalším subjektům, které se nachází v roli správce.

Jedná se zejména o tyto pojišťovny:

Allianz pojišťovna, a.s., IČ 471 15 971; Agra pojišťovna a.s., IČ 276 09 871; Atradius Credit Insurance N.V., o.s., IČ 271 23 979; Colonnade Insurance S.A., org. sl., IČ 044 85 297; Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., VIG, IČ 639 98 530; Generali Česká pojišťovna  a.s., IČ 45272956; ČSOB Pojišťovna, a.s., IČ 455 34 306; D.A.S. Rechtchutz AG, IČ 03450872; Direct pojišťovna, a.s., IČ 250 73 958; INTER PARTNER ASSISTANCE, org. sl., IČO 28225619 zastoupená prostřed. AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o., IČ 256 95 215; Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG, IČ 471 16 617; Pojišťovna VZP, a.s., IČ 271 16 913; Slavia pojišťovna a.s., IČ 601 97 501 a  UNIQA pojišťovna, a.s., IČ 492 40 480.

 

AC CORPORATE osobní údaje poskytuje a ke zpracování osobních údajů využívá

 AC CORPORATE Vaše osobní údaje poskytuje zejména:

 • Subjektům, u kterých poskytnutí osobních údajů ukládá AC CORPORATE zákon/nařízení (např. orgány činné v trestním řízení, Česká národní banka, orgány státní správy, exekutoři, policie, insolvenční správci, soudci apod.).
 • Dalším subjektům, pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů AC CORPORATE (např. soudy, exekutoři, insolvenční správci, policie, advokáti apod.); rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku.
 • Specializovaným externím subjektům, které pro AC CORPORATE provádějí zpracování na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů (viz zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“)) jako zpracovatel; za zpracovatele vybírá AC CORPORATE po pečlivém zvážení pouze takovou osobu, která jí poskytne maximální záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany předávaných osobních údajů.
 • Zpracovatelem je rovněž osoba pověřená AC CORPORATE, a to zejména vázaný zástupce pro distribuci pojištění nebo další osoba poskytující AC CORPORATE služby přímo nebo nepřímo související s její činností.
 • Mezi zpracovatele osoby patří:
  • Pro účely správy informačního systému a technické infrastruktury v oblasti správy osobních údajů pro účely vnitřní administrativní potřeby: KOUTNÝ SOFTWARE s.r.o., IČ 025 50 831
  • Pro účely auditu a personální agendy: ADaKa s.r.o., IČ 254 54 510
 • Externí tiskárny v případě, kdy zpracovávají osobní údaje pro účely tisku a rozesílání korespondence týkající se produktů a služeb nabízených či zprostředkovaných AC CORPORATE, tedy pro účely vnitřní administrativní potřeby AC CORPORATE.
 • Na základě souhlasu klienta pak i společnosti ASTORIE a.s., IČ 482 93 776.
 • Se souhlasem klienta nebo na jeho příkaz mohou být osobní údaje poskytnuty i dalším subjektům.

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679