Podnikatelské pojištění

POJIŠTĚNÍ MAJETKU PODNIKATELŮ

Pojištění poskytuje komplexní pojistnou ochranu proti nejrůznějším vnějším rizikům (živelným nebezpečím a katastrofám, krádeži, odcizení, vandalismu apod.), ale i proti majetkové újmě, ke které dochází v důsledku negativního působení obchodních či podnikatelských rizik.

POJIŠTĚNÍ HMOTNÉHO MAJETKU

Pojištění poskytuje pojistnou ochranu nejen na nemovitosti, ale i na všechen další majetek, který podnikatel využívá pro svoji činnost. Jedná se zejména o výrobní stroje, strojní a elektronická zařízení, inventář, zásoby, skla včetně el. reklam, přepravované peníze, cennosti apod.

POJIŠTĚNÍ PŘERUŠENÍ PROVOZU

Pojištění poskytuje pojistnou ochranu v případě vzniku finančních škod, které pojištěnému vzniknou v důsledku živelní události, krádeže nebo loupeže. Předmětem pojištění je ušlý zisk z výrobní a obchodní činnosti a stálé náklady pojištěného, které tento musí bezpodmínečně vynakládat během doby trvání přerušení nebo omezení podnikatelské činnosti.


Ostatní rizika 
 
POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD POŠKOZENÍ NEBO ZNIČENÍ VODOU Z VODOVODNÍHO ZAŘÍZENÍ

Poskytuje pojistnou ochranu před rizikem:
- vody unikající z vodovodních zařízení, z vodovodního řádu nebo z odváděného potrubí
- kapaliny nebo páry unikající z ústředního, etážového nebo dálkového topení
- náplně z hasicích zařízení
- poškození přívodních potrubí, kotlů vytápěcích systémů atd.
S výjimkou škod, které byly způsobeny nesprávnou obsluhou.

POJIŠTĚNÍ ZÁSILEK, CENNOSTÍ A PENĚZ PŘI PŘEPRAVĚ

Pojištění přepravovaných věcí obvyklými dopravními prostředky z místa odeslání do místa určení. Pojištění lze sjednat pro případ jedné přepravy nebo pro opakující se přepravy.
Pojistné plnění zpravidla nevznikne, pokud je věc poškozena v důsledku nedostatečného balení nebo v důsledku vnitřní zkázy.

POJIŠTĚNÍ ÚVĚRU

Pojištění pro případ ztráty své schopnosti plnit peněžnímu ústavu včas a ve stanovené výši závazky, vyplývající pro něj z úvěrové smlouvy. V pojistné smlouvě musí být uveden způsob zajištění závazku pojištěného.
Vhodnou kombinací jednotlivých druhů pojištění zajišťují pojišťovny komplexní pojistnou ochranu jakýchkoliv podnikatelských aktivit, od drobných živnostníků až po velké průmyslové korporace.
Nejdůležitější faktory ovlivňující výši pojistného:
-charakter provozované činnosti a s ním spojeného rizika vzniku škody
-výše pojistné částky
- doba ručení
- sjednaná spoluúčast 

ZEMĚDĚLSKÁ POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ  DOMÁCÍCH ZVÍŘAT

Specifický pojistný produkt určený výhradně pro zemědělce.
Ministerstvo zemědělství poskytuje prostřednictvím Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) státní podporu.

Pojištění plodin

Zahrnuje rizika poškození nebo zničení při nenadálých živelních pohromách.
Za plodiny se nepovažují lesní porosty a lesní školky.
 
Pojištění plodin kryje škody vzniklé krupobitím, požárem, vichřicí, povodní nebo záplavou, sesuvem půdy, u vybraných plodin vyzimováním, vymrznutím nebo jarním mrazem. Plodiny lze pojistit jednotlivě nebo v rámci skupiny plodin:
- plodiny běžně pěstované na orné půdě (obilniny, luskoviny, olejniny apod.)
- trvalé travní porosty
- vinná réva, chmel
- ovoce
- konzumní zelenina
- okrasné rostliny
- přadné rostliny (len, konopí)

Výši pojistného ovlivňuje:
- hektarový výnos pojištěných plodin
- celková pojištěná plocha
- výše pojistné částky
- výše smluvené spoluúčasti

Pojištění zvířat

Chrání chovatele před ztrátami vzniklými v důsledku uhynutí, utracení nebo nucené porážky chovaných zvířat. Největší riziko pro zemědělské podniky, podnikatele a drobné chovatele zpravidla představuje nákaza zvířat.

Jaká rizika lze pojistit?
Rizika obsažená v pojištění se vztahují na případy škod v důsledku uhynutí, utracení nebo nutné porážky hospodářských zvířat (obvykle skot, prasata, ovce a drůbež) z důvodu:
-nebezpečných nákaz (BSE, slintavka a kulhavka, mor prasat, cholera drůbeže)
- jiných hromadných onemocnění infekčního nebo parazitárního původu
- přerušení dodávky elektrického proudu
- zasažení zvířete elektrickým proudem
- přehřátí organismu zvířete
- otravy exogenními jedovatými látkami
- živelních škod (např. požár, povodeň nebo záplava)

Pojištění vybraných kategorií hospodářských zvířat  lze rozšířit o další pojistná nebezpečí:
- neinfekční nemoc
- úraz
- porodní škody nebo zmetání

Výši pojistného ovlivňuje:
 
- druh pojistné ochrany
- počet kusů stáda
- druh zvířete
Toto pojištění se nevztahuje na domácí zvířata (tzv. domácí mazlíčky), jakými jsou např. psi, kočky, koně.

Pojištění lesů

Poskytuje ochranu pro případ poškození nebo zničení lesních porostů a lesních školek vlivem požárů nebo krupobití.
Pojistnou ochranu lze rozšířit o škody způsobené vichřicí, záplavou, povodní nebo sesuvem půdy.
Plnohodnotnou náhradu v případě požáru lze uplatňovat pouze po sjednání odpovídající pojistné ochrany. Běžným požadavkem je zpravidla pouze pokrytí nákladů, které by bylo nutné vynaložit na opětovné zalesnění po lesním požáru.

Výši pojistného ovlivňuje:
- výše pojistné částky
- rozloha pojištěného lesa
- riziko vzniku požáru s ohledem na dřevinnou skladbu lesa

Upozornění: Informace jsou pouze obecného charakteru. Vždy záleží na konkrétních podmínkách jednotlivých pojišťoven, které Vám rád sdělí náš poradce.

Zdroj: www.cap.cz