Pojištění majetku občanů

Majetkové pojištění lze rozdělit na pojištění domácnosti a pojištění nemovitosti, jako je byt, rodinný dům, chata, chalupa a další budovy.

POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI

Pojištění domácnosti je pojištěním souboru movitých věcí nacházejících se na místě pojištění, tvořících zařízení domácnosti a sloužících jejímu provozu nebo uspokojování potřeb členů pojištěné domácnosti. Pojištěny jsou též součásti stavby a příslušenství budov, např. plovoucí podlaha, kuchyňská linka, obklady stěn a stropů apod.
Pojištěným místem jsou obytné prostory bytu na uvedené adrese a v některých případech i prostory mimo tento byt, jako jsou např. půda, sklep či jiné nebytové prostory.

Základní pojištění se vztahuje na škody způsobené:
- požárem, výbuchem nebo přímým úderem blesku
- pádem letadla, popř. jeho části nebo nákladu
- povodní nebo záplavou
- vichřicí nebo krupobitím
- sesouváním půdy nebo sněhových lavin
- pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů
- tíhou sněhu nebo námrazy
- zemětřesením
- vodou vytékající z vodovodního zařízení
- odcizením věcí krádeží, vloupáním nebo loupeží
- vandalismem

Současně je možné rozšířit formou připojištění o následující nebezpečí:
- rozbití skel
- škody způsobené nepřímým bleskem
- obsah chladicích zařízení

Co ovlivňuje výši pojistného:
- výše pojistné částky
- způsob zabezpečení
- výše zvolené spoluúčasti
- lokalita místa pojištění s ohledem na možnost výskytu povodně či vloupání
- pojištění věcí mimořádné hodnoty (např. starožitnosti, šperky, klenoty apod.)

Na co nezapomenout při sjednání:
- správně stanovit dostatečnou pojistnou částku
- zodpovědně zvolit rozsah pojistných nebezpečí
- seznámit se s pojistnými podmínkami, zejména s podmínkami zabezpečení a výlukami z pojištění
- zjistit, zda při likvidaci škody bude tato hrazena v cenách nových či cenách časových, obecných 

POJIŠTĚNÍ  NEMOVITOSTÍ

Pojištění nemovitostí poskytuje pojistnou ochranu obytných budov a souvisejících staveb, které jsou součástí pozemku, resp. pozemků, které jsou v jednotném funkčním celku s pozemkem, na němž je pojištěná budova umístěna.
Předmětem pojištění může být tedy rodinný dům, bytový dům, rekreační chalupa či chata, byt v osobním vlastnictví, garáž včetně součástí a příslušenství a další stavby, jako jsou ploty, bazény, skleníky apod. Tímto druhem pojištění lze pojistit budovu již ve fázi výstavby. Pojištěn je také stavební materiál a dočasné objekty, zařízení staveniště potřebné k nově zahajované stavbě (novostavbě) pojištěné budovy, pokud se nacházejí na pozemcích, které jsou v jednotném funkčním celku s pozemkem, na němž je umístěna tato pojištěná budova.

Základní pojištění se vztahuje na škody způsobené:
- požárem, výbuchem nebo přímým úderem blesku
- pádem letadla, popř. jeho části nebo nákladu
- povodní nebo záplavou
- vichřicí nebo krupobitím
- sesouváním půdy nebo sněhových lavin
- zřícením skal nebo zemin
- pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů
- tíhou sněhu nebo námrazy
- zemětřesením
- vodou vytékající z vodovodního zařízení
- odcizením věcí krádeží, vloupáním nebo loupeží
- vandalismem
- kouřem

Současně je možné rozšířit formou připojištění o následující nebezpečí:
- rozbití skel
- škody způsobené nárazem dopravního prostředku

Co ovlivňuje výši pojistného:
- výše pojistné částky
- výše zvolené spoluúčasti
- rozsah sjednaných připojištění
- lokalita místa pojištění s ohledem na možnost výskytu povodně či vloupání

Na co nezapomenout při sjednání:
- správně stanovit dostatečnou pojistnou částku
- zodpovědně zvolit rozsah pojistných nebezpečí
- seznámit se s pojistnými podmínkami, zejména limity a případnými výlukami z pojištění
- zjistit, zda při likvidaci škody bude tato hrazena v cenách nových či cenách časových, obecných

Upozornění: Uvedené informace jsou pouze obecného charakteru. Vždy záleží na konkrétních podmínkách jednotlivých pojišťoven, které Vám rád sdělí náš poradce.

Zdroj: www.cap.cz